Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas Akmenės krašte viešėjusiam Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui išvardijo sunkumus, su kuriais susiduria savivalda ir kuriuos gali padėti išspręsti valstybinio valdžios lygmens priimami sprendimai.

Svečiui ir raštu buvo pateikta ne tik esamos būklės analizė, problemos, bet ir galimi sprendimo būdai. Pateikta prašymų ir pasiūlymų dėl viešųjų aukcionų organizavimo, dėl statinių įregistravimo patikėjimo teise viešajame registre, faktais ir skaičiais įrodyta, jog Savivaldybei priskirtoms valstybinėms funkcijoms vykdyti nepakanka lėšų arba skiriamas lėšas leidžiama naudoti ne visoms reikiamoms išlaidoms padengti. Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad Fiskalinės drausmės įstatymas labai riboja gerai lėšas tvarkančių savivaldybių skolinimąsi. Antai Akmenės rajono savivaldybė, vykdydama didesnės apimties investicinius projektus, neturi galimybės imti paskolų, nors šiuo metu Savivaldybės įsiskolinimas nėra reikšmingas. Apie kai kuriuos kitus reikalus, išsakytus Premjerui – smulkiau.

Norima perduoti Klykolių tvenkinio užtvanką

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir demarkavus sieną su Latvija, hidrotechninis statinys Klykolių tvenkinio užtvanka liko Latvijos Respublikoje, todėl tapo sudėtinga ją eksploatuoti. Užtvanka - valstybei nuosavybės teise priklausantis, Savivaldybės patikėjimo teise valdomas turtas. Savivaldybės administracija prižiūri Lietuvos ir Latvijos teritorijoje esančią užtvankos ir hidrotechninių statinių dalį. Latvijos pusėje ant šio tvenkinio pastatyta Vadaksties hidroelektrinė, kurios statyba buvo pradėta be atitinkamų suderinimų su Lietuvos kompetentingomis institucijomis, nesivadovaujant mūsų šalies teisės aktais. Šiuo metu Latvijos teritorijoje esančios užtvankos dalį eksploatuoja ir prižiūri Vadaksties hidroelektrinės savininkai, tačiau priežiūra atliekama netinkamai.

Savivaldybės tarybos sprendimu nuspręsta ant Vadaksties upės įrengtą Klykolių tvenkinio užtvanką perduoti valstybės įmonei Turto bankui. Dokumentai perduoti, bet trūksta teisinio reglamentavimo, kad Turto bankas galėtų tai įtraukti į parduodamo turto sąrašą. Siekdama užtikrinti gyventojų saugumą, Savivaldybė prašo S.Skvernelį inicijuoti klausimo sprendimą teisiniu būdu, kad valstybės turtą, Klykolių tvenkinio užtvanką, valdytų Turto bankas.

Rūpi Akmenės aerodromo perspektyvos

Savivaldybės nuomonė dėl esminių aerodromų nekilnojamojo turto nuosavybės ir jų valdymo formos klausimo, kurio neišsprendus, tampa sudėtinga plėtoti aerodromus, išsakyta dar 2013 m. Vėliau Savivaldybės taryba sutiko perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei priklausantį ir šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomą Akmenės aerodromo turtą. Šiuo metu žemės sklypas pastatų ir Akmenės civilinio aerodromo eksploatavimui nesuformuotas ir neišnuomotas. Todėl Vyriausybės vadovo prašoma teisinio reglamentavimo, kuriuo būtų sudarytos sąlygos sukomplektuoto turto vieneto perdavimui Savivaldybei.

Prašoma Darbo biržos užimtumo funkcijas perduoti savivaldybėms

Akmenės darbo biržoje nuolat lankosi apie pusantro tūkstančio žmonių, tačiau, verslininkų teigimu, nėra galinčių dirbti. Darbo biržos tikslas – derinti darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant išlaikyti darbo rinkos pusiausvyrą, didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybes, mažinti socialinę atskirtį ir kt. Savivaldybės tikslas – pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą, didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir juos išlaikyti.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Savivaldybei pradėjus vykdyti Užimtumo didinimo programą, Darbo biržos indėlis sumažėjo, taip pat ženkliai sumažintas priemonės finansavimas, bet gyventojų suinteresuotumas, motyvacija, darbų kokybė padidėjo ir pagerėjo. Tad Akmenės rajono savivaldybės meras V.Mitrofanovas siūlo perduoti dalį Darbo biržos užimtumo funkcijų ir jų vykdymo finansavimą savivaldybėms.

Valstybinės svarbos projektas – Savivaldybės jėgomis

Savivaldybės administracija ne kartą teikė paraiškas prašydama skirti finansavimą Akmenės laisvajai ekonominei zonai (LEZ) ir jos infrastruktūros vystymui, tačiau finansavimas nebuvo skirtas. Šiuo metu Administracija planuoja teikti paraišką pagal 2017 m. liepos 21 d. ūkio ministro patvirtintą priemonę Nr. 4-429 „Dėl Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ dėl investuotojams būtinos infrastruktūros įrengimo finansavimo (preliminarus poreikis 4,9 mln. Eur) skyrimo. Pagal šiuo metu turimą informaciją, artimiausias terminas, kada būtų galima tikėtis finansavimo skyrimo, yra 2019 m. II ketvirtis. Iki to laiko Administracija, įgyvendindama valstybinės svarbos LEZ projektą, yra priversta vykdyti visas veiklas vien savo lėšomis. Administracija, siekdama užtikrinti infrastruktūros įrengimą iki 2019 m. rugsėjo 1 d., darbus vykdo jau dabar, skyrė 112 tūkst. eurų skubiam kelio remontui atlikti Ąžuolų gatvėje, yra pasirašiusi kelio rekonstrukcijos darbų sutartį, kurios vertė siekia 880 tūkst. Eur. Taip pat yra pasirašyta dujotiekio projektavimo sutartis (vertė 18 tūkst. Eur). Planuojama pasirašyti vandens gręžinių įrengimo sutartį, kurios preliminari vertė siekia 230 tūkst. Eur, iš kurių 29 tūkst. Eur reikės apmokėti dar 2018 m. Tad Ministro Pirmininko prašoma iki 2018 m. pabaigos skirti finansavimą projekto įgyvendinimui ir jau patirtoms išlaidoms kompensuoti.

Prašoma dėl žemės sklypo nuomos

Akmenės automobilių sporto klubas „Extempas“ buvusiame žvyro karjere įrengė automobilių kroso trasą. 2013 metais, gavus Nacionalinės žemės tarnybos Akmenės skyriaus sutikimą laikiniems statiniams statyti, įgyvendintas projektas „Viešos infrastruktūros projektas sporto ir laisvalaikio paslaugoms pagerinti“. Klubas organizuoja laisvalaikio, sporto renginius, mėgėjiškas techninio sporto varžybas tarptautiniu mastu. Ruošia jaunimo kūrybinės saviraiškos ugdymo programas, rengia ir dalyvauja įvairių fondų projektuose, kurie skatina automobilių sporto plėtrą Akmenės rajone. Kadangi sklype nėra klubo statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, klubas neturi teisės išsinuomoti suformuotą žemės sklypą ne aukciono tvarka. Prašoma inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad žemės sklypą būtų galima nuomoti ne aukciono tvarka asmenims, rajone vykdantiems kultūrinę-sportinę veiklą.

Dirbamos žemės sklypų teisinio statuso nustatymas mirus teisėtam savininkui

Ne tik Savivaldybėje, bet ir visoje Lietuvoje neretai pasitaiko atvejų, kad ūkininkams sudarius dirbamos žemės sklypų panaudos sutartį miršta žemės savininkas ir niekas šios žemės nepaveldi. Savivaldybė negauna dalies pajamų, nes dėl mirusių žemės mokesčio mokėtojų / savininkų nesant turto paveldėtojui nesumokamas žemės mokestis. Žemės nuomininkas taip pat atsiduria aklavietėje, nes, pasak atsakingų institucijų, šios žemės dirbti jis nebegali. Esamas teisinis reglamentavimas dėl šių žemės sklypų paskelbimo bešeimininkiais yra sudėtingas ir netaikomas praktikoje. Siūloma supaprastinti teisinį reglamentavimą žemės sklypų teisinio statuso nustatymas mirus teisėtam savininkui.

Nepakankamas finansavimas

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos yra skiriamos atsižvelgiant į socialinės rizikos šeimų skaičių, buvusį iki 2018-07-01. Po liepos 1 d. situacija pasikeitė – atvejo vadyba, socialinės paslaugos yra skiriamos šeimoms, patiriančioms socialinę riziką. Jau dabar yra akivaizdu, kad neužtenka turimų darbuotojų (dotacijos skiriamos 15 pareigybių) minėtoms funkcijoms atlikti. Nuo liepos 1 d. įsteigtos 3 papildomos pareigybės, tačiau ir jų neužteks, kad būtų užtikrintos kokybiškos, laiku teikiamos paslaugos. Iš Savivaldybės biudžeto reikia skirti lėšas darbuotojų darbo vietoms įrengti ir išlaikyti, transporto nuomai, degalams, ryšių paslaugoms, draudimui ir kt. reikmėms. 2017 m. Savivaldybė skyrė daugiau kaip 30 tūkst. Eur minėtoms reikmėms, 2018 m. iš Savivaldybės biudžeto reikės skirti apie 40 tūkst. Eur. Prašoma skirti valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas atvejo vadybos ir socialinio darbo su šeimomis funkcijai vykdyti ne pagal buvusį socialinės rizikos šeimų skaičių, o pagal šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičių. Reikėtų skirti valstybės biudžeto lėšų ne tik darbuotojų darbo užmokesčiui, bet ir reikmėms, susijusioms su funkcijos vykdymu (darbo vietų įrengimas, transporto nuoma, degalai ir pan.).

Savivaldybės nušalinimas nuo Ventos socialinės globos namų pertvarkos proceso

Savivaldybės teritorijoje yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldi įstaiga – Ventos socialinės globos namai. Savivaldybės žiniomis, yra rengiamas (ar parengtas) šios įstaigos pertvarkos planas, kurio turinys Savivaldybei nėra žinomas. Ventos socialinės globos namai, vykdydami institucinės socialinės globos pertvarkos planą, steigia grupinio gyvenimo namus ir į juos perkelia įstaigoje gyvenančius neįgalius asmenis. Savivaldybė nori aiškiai žinoti, kiek grupinio gyvenimo namų bus Savivaldybės teritorijoje, iš kokių lėšų bus išlaikomi grupinio gyvenimo namai ir juose dirbantys darbuotojai. Taip pat Savivaldybei aktualu, kaip bus sprendžiamas grupinio gyvenimo namų gyventojų užimtumas dienos metu. Norime atkreipti dėmesį, kad nei Ventoje, nei Akmenės mieste, kur įsteigti (o gal dar ir bus steigiami nauji) grupinio gyvenimo namai, neturima neįgaliųjų dienos užimtumo centrų, kurie būtų pasirengę suteikti neįgaliųjų poreikius atitinkančias paslaugas. Savivaldybė išreiškė pageidavimą dalyvauti Ventos socialinės globos namų pertvarkos plano rengimo procese. Norima aiškiai ir iš anksto žinoti, kokios funkcijos, susijusios su minėtos įstaigos pertvarka, bus perduotos vykdyti Savivaldybei, iš kokių lėšų tai bus finansuojama.

Nepakankamai užtikrinta tęstinė medicininė pagalba psichikos (proto) ligomis sergantiems asmenims

Pagal gydytojo siuntimą psichikos (proto) neįgaliesiems psichiatrijos ligoninėse yra teikiama tik minimali medicininė pagalba ligos paūmėjimo atveju. Po trumpo gydymosi ligoninėje psichikos (proto) neįgalieji grįžta į namus, dažnai nesuvokia paskirto gydymosi svarbos, nenaudoja skirtų medikamentų, todėl per trumpą laiką jų būklė vėl pablogėja. Labai svarbu šiems asmenims užtikrinti medikų priežiūrą po gydymosi stacionare. Savivaldybės administracijoje, seniūnijose, socialinių paslaugų įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai neturi galimybės tinkamai pasirūpinti minėtais asmenimis, nes jiems neprieinami duomenys nei apie asmens ligos pobūdį, nei apie asmeniui skirtus medikamentus, kitas pagalbos priemones. Be to, tai yra labai nesaugu darbuotojų atžvilgiu, nes nežinoma, kokį pavojų gali kelti psichikos ar proto negalią turintis asmuo.

Siekiant užtikrinti, kad psichikos (proto) neįgalieji gyventų bendruomenėje nekeldami pavojaus sau ir aplinkiniams, prašoma inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad būtų sudarytos sąlygos Psichikos sveikatos centre įdarbinti bendrosios praktikos slaugytojus, turinčius kvalifikaciją dirbti su psichikos ir proto neįgaliaisiais, kurie, esant poreikiui, lankyų juos namuose, stebėtų, ar pagal gydytojų nurodymus naudojami paskirti vaistai ir teiktų kitą medicininę pagalbą.

Dėl Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos mokinių integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas

Vladimiro Zubovo mokykla skirta specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, joje mokosi 100 vaikų. Mokykloje sudarytos geros, saugios ugdymo ir gyvenimo sąlygos visiems intelekto sutrikimą turintiems asmenims nuo 6 iki 21 metų amžiaus. Mokykla teikia švietimo informavimą, psichologinę, socialinę pedagoginę, logopedo specialiąją pagalbą, sveikatos priežiūrą. Į mokyklą investuota iš ES fondų apie 580 tūkst. eurų. Fizinė aplinka pritaikyta autizmo sindromą, elgesio ir emocijų ir kitų sutrikimų turintiems mokiniams. Mokyklą lanko daug tautinių mažumų asmenų.

Akmenės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos nėra pasiruošusios integruoti negalią turinčius moksleivius. Tokiu atveju pablogėtų vaikų su žymia ir labai žymia protine negalia, autizmo sindromu saugumas, padaugėtų patyčių. Mažose rajono mokyklose nėra suformuotos pagalbos vaikui komandos. Įgyvendinant švietimo reformą, prašoma nekeisti esamų sąlygų, sudarytų specialiųjų poreikių turinčių moksleivių ugdymui.

Parengė Savivaldybės administracijos
Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus
ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė
Autorės nuotrauka

akmene.lt


2018-08-21

Artimiausi renginiai