Sakoma, kad veiklos rezultatus skaičiuojame kalendorinių metų pabaigoje. Vis dėlto ugdymo įstaigose rezultatus apibendriname pavasarį.

Balandžio 18 d. į Naujosios Akmenės vaikų lopšelį-darželį „Žvaigždutė“ susirinko rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogės, kurios dalyvavo rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų metodinėje dienoje „Žaisdami mokomės“.
Metodinės dienos tikslas – pasidalyti gerąja ugdymo(si) patirtimi su rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis.
Viešnios stebėjo auklėtojos metodininkės Alinos Pivanovičienės atvirą veiklą „Žaidimai moko“. Tai respublikinio prevencinio projekto „Žaidimai moko“ apibendrinamoji ugdymo rezultatų veikla. Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ šį projektą vykdo antrus metus. Šis projektas, praėjusiais mokslo metais vykdytas auklėtojos metodininkės Rasos Borusevičienės, davė puikius ikimokyklinukų ugdymo(si) pasiekimų rezultatus. Nutarta projektą integruoti į įstaigos ugdymo(si) programą „Vaikystės mokyklėlė“. Esame šio respublikinio projekto pradininkai Akmenės rajone.
Auklėtoja metodininkė Irena Daščiorienė pristatė įstaigoje vykdytą respublikinį pilietinio ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą 2018?“ ir perskaitė pranešimą „Aš turiu dviratuką“. Tai įstaigos prevencinis saugaus elgesio gatvėje ir įstaigos teritorijoje projektas, kuris vykdomas jau ketverius metus.
Neformaliojo švietimo mokytoja (muzikos mokymas) ekspertė Ona Deniušienė pristatė metodinę vaizdo medžiagą „Improvizaciniai žaidimai su skudučiais“.
Auklėtoja metodininkė Jūratė Badaukienė pasidalijo gerąja ugdymo patirtimi pateikdama vaizdo medžiagą „Ugdytinių kūrybinės veiklos virsmas žaidimu“.
Ši metodinė diena parodė, kad žaidimai, skatinantys vaiko vystymąsi ir intelektinį tobulėjimą, gali būti įvairių formų.Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ metodinės tarybos pirmininkė Irena Daščiorienė

akmene.lt


2018-05-16

Artimiausi renginiai