Lyriškomis, nuotaikingomis melodijomis ir lietuvių poeto Henriko Radausko eilėmis apie rudenį, poeziją, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų. Šios literatūrines šventės rėmėja yra Akmenės rajono savivaldybė, Ventos regioninė televizija.

Literatams, poetams, skaitytojams Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė pristatė parengtą, tradicine jau tapusią, kraštotyrinę parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“. Parodoje eksponuojama surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Šiame leidinyje pirmąsias poezijos pamokas praėjo daugelis rajono literatų.

Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai parašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į „Gintaro gimtinė“, apie renginius rašoma ir periodinio leidinio „Šiaulių kraštas“ puslapiuose. Informacija apie įvykusius ar dar tik įvyksiančius literatūrinius renginius dedama į Viešosios bibliotekos svetainę www.abiblioteka.lt ir į Akmenės krašto literatų svetainė www.akmeneskrastoliteratai.lt, kuri yra sukurta pagal Viešosios bibliotekos direktorės Z.Sinkevičienės parašytą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Internetinė literatūrinė svetainė yra vienintelė tokio pobūdžio interneto svetainė Lietuvoje, skirta propaguoti kraštiečių kūrybą. Ji sutelkia ne tik Akmenės krašte gyvenančius, kuriančius žmones: rašytojus, poetus, bet ir po Lietuvą bei užsienį išsibarsčiusius kūrybingus kraštiečius, kurių tarpe yra ir žinomų, pripažintų vardų. Tinklalapis atlieka ir daugiau funkcijų: leidžia ieškoti rėmėjų, suteikia galimybę atlikti apklausas, susipažinti su vykstančiais renginiais, peržiūrėti kūrybos audio archyvą. Svetainė gali būti pritaikoma ir neįgaliesiems.

Į Tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę su naujais poezijos posmais susirinko gerbiamos poetės ir poetai, skaitytojai, svečiai.

Šių metų „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Seimo nario padėjėja Justina Jagminienė.

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė supažindino susirinkusius su literatų išleistomis knygomis: Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė išleido Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąvadą – albumą, (žinyną), kurio apimtis 460 psl. pavadinimas „Vardą rašysim ant laiko delnu“. LNRS gretose yra ir Akmenės raj. Savivaldybėje gyvenantys rašytojai: Leonardas Pukinas (Naujoji Akmenė), Julija Sejavičienė (Naujoji Akmenė), Vytautas Almanis (Naujoji Akmenė), Zita Sinkevičienė (Naujoji Akmenė), Kęstutis Krencius (Naujoji Akmenė), Juzefa Janušienė (Naujoji Akmenė), Gražina Blinkinienė (Kruopiai), Algimantas Kiminius (Papilė). Iš Mažeikių rajono: Liucija Jagėlienė, Vilhelmina Imbrienė 2018 m. pasaka vaikams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“, leidykla „Alma littera“ Gražinos Blinkinienės įrašų knyga „Širdies sodas“, Liucijos Jagėlienės atsiminimų knyga „Vakaro laiškai mylimam žmogui“, Vytautas Almanis „Altajus iš kiemo pusės“, Aidas Jurašius „Naktis su raktininku“, „Pasakos žmonėms ir kitiems tolimojo kaimo gyventojams“, pasakos „Pypas ir jo nutikimai“, Zitos Sinkevičienės knyga išleista vasario mėnesį „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių. Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“.

Šie metai Lietuvoje paskelbti Simono Daukanto metais, Vydūno metais. Viešosios bibliotekos administracija, skyriai, miestų bei kaimų filialai organizavo seminarus, renginius, viktorinas, spaudinių parodas, išvažiuojamuosius seminarus šiems metams pažymėti.

Spaudinių paroda parengta ir anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.

Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlės. Literatūrinėse diskusijose apie knygą, poeziją buvo įdomi pašnekovė.

Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrinė premija yra apdovanotos poetės Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis(2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016m.), Vidas Morkūnas (2017m.).

2018 metais vienuoliktą kartą buvo paskelbtas režisierės, poetės Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą paskelbė ir įteikė premiją ir Akmenės rajono savivaldybės mero V.Mitrofanovo padėką įteikė Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė rašytojui, poetui, vertėjui, kraštiečiui Aidui Jurašiui. Gerbiama rašytoją Aidą Jurašių pasveikino Seimo nario padėjėja Justina Jagminienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, skaitytojai, svečiai, rašytojo mama, sesuo.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su rašytojo Aido Jurašiaus išleistomis knygomis, kūrybą.

Poetas, vertėjas, rašytojas, naujaakmenietis Aidas Jurašius.

Rašytojas Aidas Jurašius mokėsi Naujojoje Akmenėje, tuometinėje Naujosios Akmenės trečioje vidurinėje mokykloje (dabartinė Ramučių gimnazija), studijavo Vilniaus universitete rusų filologiją. Vertėjas, verčia knygas iš rusų ir anglų kalbų. Jo kūryba publikuojama periodiniuose leidiniuose, rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Literatūra ir menas“, „Šiaurės Atėnai“, „Poezijos pavasario“ 2007, 2010, 2012 metų knygose, bibliografinėse rodyklėse.

Rašytojas išleido šias knygas:Akmenukų pasakos, 2015 m., Luiso Alberto Salvatjeros gyvenimo aprašymas : eilėraščiai, 2011 m., Naktis su raktininku : pasakos žmonėms ir kitiems tolimojo kaimo gyventojams, 2017 m., Pypas ir jo nutikimai, 2017 m.

Aidas Jurašius 2014 m. tapo „Literatūra ir menas“ prozos konkurso I vietos nugalėtoju už apsakymą „Žmogus už durų“. Apdovanotas 2016 m. Labdaros ir paramos fondas ''Švieskime vaikus". Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatas. 2017 m. Lazdynų Pelėdos literatūrines premijos konkurso laureatas.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokytojas Valdas Bogavičius paskaitė poeto, rašytojo Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureato Aido Jurašiaus kūrybą. Apie rašytojo, poeto Aido Jurašiaus kūrybą mintimis pasidalins Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė;

Gerbiami poetai, rašytojai pristatė savo kūrybą: Gerbiama Dalia Milukaitė-Buragienė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Gerbiama poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė iš Mažeikių.

Gerbiamos poetės: Gražina Blinkinienė, Aurelija Gerulskienė, Polina Sarapinienė, Rima Karalienė, Liucija Jagėlienė – iš Mažeikių rajono, Vitalija Žakienė, Poetas, rašytojas Darius Rekis, poetė Sigita Ligeikienė, poetė Dinora Zokaitienė, gerbiama mokytoja Rita Ringienė, gerbiamas mokytojas Valdas Bogavičius.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės skyriaus birbynininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojo Algio Gulbino Viešosios bibliotekos skaitytojus, literatus, svečius nudžiugino ispūdingu koncertu. Birbynėmis grojo A.Kizikaitė, L.Abakanavičius, K.Šiurkutė, mokytojas V.Bogavičius. Skaitytojai klausėsi šių melodijų: J.Gaižausko „Maršas“, B.Mūro „Pavasaris“, J.Švedo „Susuktinis“ ir t.t.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė lietuvių poeto Vinco Milokaičio-Putino eilėmis apie poeziją, rudenį „Laukia mielas ruduo, plunksna ir baltas popieriaus lapas“ padėkojo visiems gerbiamiems svečiams, poetams, rajono skaitytojams dalyvavusiems literatūrinėje rudens šventėje.

Kristinos Urniežienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: Dalė Taraškevičiūtė, Zita Sinkevičienė, Dalia Milukaitė-Buragienė, Aidas Jurašius, Liucija Jagėlienė, Polina Sarapinienė, Sigita Ligeikienė su dukra. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Dinora Zokaitienė, Vitalija Žakienė, Janina Rekašienė, Jolanta Vaitkevičienė, Bronė Elinskienė, Vilhelmina Imbrienė, Rima Karalienė, Aurelija Gerulskienė, Gražina Blinkinienė, Darius Rekis.

Viešosios bibliotekos direktorė

Zita Sinkevičienė

akmene.lt


2018-09-20